A Kecskeméti Református Általános Iskola beiskolázási hírei

Vissza a címlapra
A Kecskeméti Református Általános Iskola beiskolázási hírei

Az iskola pedagógusainak és munkatársainak célkitűzéseit a Példabeszédek 22. rész 6. versének szavai határozzák meg: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól". Ez az igevers azt jelenti a gyakorlatban, hogy iskolánk az alapismeretek, biztos elsajátíttatásán, a tudás megszerzésén túl szilárd erkölcsi alapokat kíván nyújtani az itt tanulók számára.

Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk: minden tanulónk egyedi vonásokkal, értékekkel rendelkező személyiség. Pedagógiai munkánk célja a személyiségjegyek legteljesebb kibontakoztatása sokszínű, differenciált foglalkozásokon mind tanórán, mind tanórán kívül. Ebből fakadóan kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást (szakkörök) és a felzárkóztatást (korrepetálások).

Iskolánkban a nevelés teljes egészét, minden területét református hitelveink határozzák meg, melyek szellemében neveljük a ránk bízott gyermekeket. Minden itt tanuló gyermek számára lehetőséget kínálunk arra, hogy magas szintű művészeti nevelésben lehessen része, melynek eszközei és színterei kórusaink, illetve az ÁZI kihelyezett zeneiskolai tagozata. Iskolánk 2016 ősze óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetlen vidéki mintaiskolája. Az egészségmegőrzés, az igényes testkultúra, az „ép testben ép lélek" gondolatának megvalósítása különösen fontos.

Az úszás, amely mindennapos testnevelés bevezetéséből fakadó többlet testnevelésórák miatt mindenki számára elérhető mozgásforma, ezt az igényt szeretné kielégíteni.

Idegen nyelvek ismerete, tudása szintén elengedhetetlen a felnövekvő nemzedék számára, amint ezt már a szülők is megtapaszthatják saját életükben. Az idegennyelv-oktatás magas színvonalú iskolánkban. Nemcsak a két tanítási nyelvű osztályokban helyezünk nagy hangsúlyt az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére, hanem valamennyi képzési formában. A tavaly végzett első kéttanítási nyelvű évfolyamosaink közül 33-an közép-, ketten felsőfokú nemzetközi nyelvvizsgával végeztek. Németországi testvériskolai kapcsolatunk van, a Kecskeméti Református Általános Iskola ÖSD nyelvvizsgahely, letehető intézményünkben a Corvinus nyelvvizsga is.

Országos, megyei és városi matematikaversenyeken sorra dobogós helyeken végeznek a refis diákok. Kiválóan felkészült szaktanárok tanítják a matematikát iskolánkban, 2.,3. és 4. évfolyamon külön csoportban foglalkoznak a kiemelkedően tehetséges gyerekekkel tanítási órakeretben, majd 6. évfolyamtól képességek szerint csoportra bontjuk tanítványainkat ezen tantárgyi órákon.

Ugyanígy csoportban tanítjuk 7-8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalmat, valamint az idegen nyelvet 5. évfolyamtól. 7. és 8. évfolyamon matematikából illetve magyar nyelv és irodalomból órarendi keretek között többletórában készítjük fel tanulóinkat a központi írásbeli felvételire. A természettudományok terén azok megszerettetése, tapasztalati úton való tanítása a célunk. 5. évfolyamon bevezettük a Tánc és dráma tantárgyat, s a szabadon választható órakeret terhére ezen az évfolyamon is megmaradt az informatika.

A 2018/2019-es tanévben négy tanulócsoportot kívánunk indítani az alábbi tagozati megoszlásban: angol-magyar két tanítási nyelvű, angol-magyar két tanítási nyelvű és úszótagozatos, német-magyar két tanítási nyelvű, drámatagozatos osztályok.

Az általános iskolai beiratkozás 2018. április 12-én és 13-án lesz, mindkét napon 8 és 19 óra között.


Az eduline.hu táblázatába azok a magyarországi intézmények kerültek, amelyek a nyolcadikosok eredményei alapján az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik a tanulók képességeit. A Kecskeméti Református Általános Iskola az első 10 legjobb általános iskola között van, a kompetenciamérések alapján.

Galéria (38 kép)

Összes kép letöltése