22
aug

„Egy marék világ…” - Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása Pirtón

„Egy marék világ…” - Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása Pirtón

„Egy marék világ..." címmel nyílt meg a pirtói Móra Ferenc Művelődési Házban Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása. A kiállítást dr. Füzi László irodalomtörténész, a Forrás főszerkesztője nyitotta meg. A kiállítás megnyitón Barna Ferenc, Halasmédia, Kovács László, Somogyvári Ágnes, F. Szilvia, Hollosi Simon István készítettek fotókat, melyeket Bahget Iskander a facebook oldalán osztott meg.

Dr. Füzi László a következőket mondta a Hetényegyházán élő Bahget Iskander méltatásakor:

Kedves Barátaim! A mellettem álló Bahget Iskander fotóművész 1943-ban El-Barazinban, Szíriában született. 1967 óta él Magyarországon, Dunaújvárosban, majd Kecskeméten tanult, 1971-ben a kecskeméti műszaki főiskolán szerzett mérnöki diplomát, majd 1976-ban mérnöktanár lett. Életének erről a korai szakaszáról sokat lehetne beszélni, ehelyett csak azt említem meg, hogy első fizetéséből vagy ösztöndíjából egy fényképezőgépet vett magának, egy Zenitet, mostanáig azt mondja, hogy azzal a géppel lehetett a legjobb képeket készíteni. Mindaz, amit most Buda Ferenctől idézek, már a fényképezőgéppel bíró fiatalemberrel kapcsolatos.„Felsőfokú tanulmányait a kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán végezte. Ismeretségünk, majd barátságunk azonban már kezdettől fogva más szálról: a fényképírás száláról szövődött. Mainál is fürgébb, mozgékonyabb mivoltában megjelent rendezvényeinken, összejöveteleinken. Majd a jelenlévőket szemügyre véve, s egyben derűre hangolva készülékét, szaporán - szinte sorozatlövő fegyverként - reájuk kattogtatta, s eltűnt nyomtalanul. Egy idő múlva aztán ismét beállított, hogy ajkán az öröm ártatlan mosolyával remeknél remekebb felvételeket rakhasson ki elibénk."

Ez a Buda Ferenc által megörökített, akkor a magyar világnak egyetlen géppel nekiinduló fiatalember azóta jelentős fotóművészi életművet teremtett. Életműve nagy területeit a szociofotó, tájfotó, íróportré kifejezések fedik le. Íróportréi a kor teljes kínálatából talán legjobbak. Illyés, Faludy György, Kányádi Sándor, Sütő András, Buda Ferenc és mások úgy élnek és úgy fognak élni az emlékezetben, ahogy Bahget Iskander elénk állította őket. 1979. szeptemberében közölte a Forrás a fiatal írók Lakiteleken megtartott találkozójához kötődő számát. Annak a számnak légköre volt. Nyilván azért, mert magának a találkozónak is légköre volt.

S azért, mert Iskander képei át menekítették a Forrásba annak a találkozónak a légkörét.

Emlékszem az Illyés Gyuláról készült vádló tekintetű képre, azok a szemek valóban egy ország állapotáról beszéltek.

Nem szeretek és nem akarok mítoszokat teremteni, de azok a szemek valóban vádolták a hatalmat, arról beszéltek, mi van abban az országban, amelyikben élnek.

Aztán más képeire is emlékszem, az Alföldről, a Dunáról, az Erdélyről készült képeire, az anyaságról készített nagy sorozatára, s így tovább. Iskander neve mindig képeket hív elő bennem, de a képeknél is fontosabb az, amit Buda Ferenc mondott róla már idézett írásának másik részletében: mindannak, amit Bahget Iskander tesz, teremt, személyes hitele van, emberi hitele, ezért becsülik Bahget Iskandert emberként is és művészként is sokan.

Azt mondom, Bahget Iskandernek számos jellemző vonása, ha tetszik, titka van.

Az első jellemző vonása az, hogy tudja, miképpen kell jó, művészi értékű felvételeket készíteni. Azt hiszem, ezt megtanítani nem lehet, ezt érezni, tudni kell, ahogyan írni sem lehet megtanítani senkit, vagy tud írni valaki, vagy nem, ennyi az egész.

Iskander másik nagy titka az, hogy éppen ő, a Kecskemétre a legmesszebbről érkezett lett a legkecskemétibb kecskeméti. Az, hogy ő lépett be ebbe a világba a legmesszebbről, ehhez kevés lenne, vagy talán még a kevésnél is kevesebb.

Ha valamivel kiérdemli ezt a játékosan életre keltett címet, akkor azzal érdemli ki, hogy a város történetében és jelenében megmutatkozó nyitottságot emberi tulajdonságként leginkább ő testesíti meg.

Mindig a jó, a nagy kép elkészítésének vágya foglalkoztatja, de a nagy kép soha nem készülne el, ha nem az embert, a másik emberben ott élő örök embert akarná megérteni.

Érti, érzi a másik embert, s érzi a másik kultúrát is. A tanyavilágot. az abban megőrződött vagy újratermelődött szegénységet senki nem mutatta meg mélyebben, hitelesebben, mint ő. Ahogy mondtam, Illyés Gyuláról, Kányádi Sándorról, Tolnai Ottóról, Gion Nándorról, Esterházy Péterről sem nagyon készítettek az övénél jobb portrékat. Ha megszólal, halljuk, hogy magyar nyelvet még mindig akcentussal beszéli, s nem vagyok biztos abban, mondom, igen, ezt is mondom, hogy a magyar irodalom mélységeit a nyelvismerete segíti megérteni. Ennek ellenére érzi ennek az irodalomnak a gazdagságát, mélységét és magasságát, s íróportréin egy-egy életmű sajátos vonásait is meg jeleníti.

Titok az is, hogy miért éppen neki, az arab világból idekerültnek van a legszebb kertje Kecskeméten.

Hozzám Bahget Iskander különösen közel áll, úgy, annyira közel, mint amennyire közel áll hozzám a költő Buda Ferenc vagy a képzőművész Benes József. Azzal áltatom magam, hogy értem és érzem minden leírt sorukat, képüket, ecsetvonásukat, életem nagy szerencséjének tartom, hogy közelről figyelhetem munkásságukat.

Kedves Barátaim!

Ezen a kiállításon Bahget Iskander szociofotóiból láthatnak pár darabot. A szociofotó akkor, amikor Iskander Magyarországra érkezett, a fotóművészet vezető ága volt, a társadalom állapotáról, a szegénységről és a kiszolgáltatottak, az örök kiszolgáltatottak életéről tudósított. Úgy, ahogy azt az írói szociográfia is tette annyi nagy előzmény után a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek közepéig. Innét nézve egyáltalán nem tarthatjuk véletlennek a Forrás című folyóirat és Bahget Iskander találkozását, Iskander a maga eszközeivel ugyan azt tette, mint amit a Forrás tett Hatvani Dániel, Zám Tibor és Buda Ferenc vezetésével. A társadalom átalakulása, a rendszerváltás időszakának lázas mindennapokhoz való kötődése aztán mintha eltüntette volna a társadalomnak az önmaga állapota iránti érdeklődését. Iskanderben azonban élt a vágy, élt annak a vágya, hogy az alullévők, a periférián élők életét megmutassa. Emlékszem, hogy az elmúlt években sokszor, nagyon sokszor indult neki a Kecskemét környéki tanyavilágnak, időnként még Orgoványig is eljutott, az átalakuló tanyavilág képi eszközökkel való megragadására tett kísérletet. Azt azonban aligha gondolta, hogy azt, amit keres, Pirtón találja meg, ebben a hetvenedik születésnapját ünneplő, a valamikori tanyavilágból kinőtt faluban. Aligha gondolta ezt, mert magát a települést is alig ismerte egészen addig, amíg meghívást nem kapott arra, hogy egy beszélgetés keretében pár képe segítségével mutatkozzon be az itteni közönségnek.

A meghívást beszélgetés követte, aztán újabb meghívás, akkor, segítséggel már a tanyavilágnak vágtak neki, aztán jöttek az újabb utak, az újabb képek, így készült el Iskander újabb nagy sorozata, történetesen a pirtói tanyavilághoz kötődő sorozat Nem akarok nagy szavakat használni, de azt kell mondanom, hogy a hazai szociofotóban ismét történt valami. Ebből a történést jelentő sorozatból láthatnak jónéhány képet itt, a korábbi, a magyar és az arab világban készült képek mellett.

Ezek az újabb képek pár fontos sajátossággal bírnak.

A leginkább figyelemre méltó talán az, hogy erősen kapcsolódnak a korábban készült képekhez. Ennek a legfőbb magyarázata az, hogy Iskandert mindig a maguk társadalmi körülményeire való utaláson túl ebben az összefüggésben is mindig az ember, a legtöbb esetben a fejlődéstől elzárt, kiszolgáltatott életet élő ember foglalkoztatta, az ilyen körülmények között élő emberek pedig, noha időben és térben esetleg távol élték vagy élik a maguk életét, természetes módon hasonlítanak egymásra, vagy inkább azt mondom, az élethelyzeteik hasonlítanak egymásra, s ezek teszik az embereket is rokonná egymással. A szegénység és a kiszolgáltatottság egyetemes, ha úgy tetszik nemzetek fölötti, ahogyan a kétkezi munka jegyeit magukon viselő kezek is egyformák mindenütt a világon.

A most készült képeknek van egy társadalomtörténeti tanulságuk is. Az utóbbi időkben, az elmúlt évtizedekben sokan és sokat beszéltek a globalizáció ártalmairól, s arról, hogy egy homogénebbé válik a világ, olyannyira sokat, hogy nem vették észre, hogy az a régi világ, amelyiknek az eltűntét siratják, még mindig itt van körülöttünk. A földművelő, paraszti társadalmak szétesése évezredes folyamat, magam is azt hittem, hogy az, ami valamikor volt, teljes egészében eltűnt már, annál is inkább így gondoltam ezt, mert magam is falun nőttem fel, s az ottani világból azért kellett kilépnem, mert a valamikori régi már számomra sem tűnt folytathatónak, Iskander képein azonban azt látjuk, a réginek és eltűntnek gondolt világ meglepő gazdagságban létezik máig, éli a maga öntörvényű életét, miközben az érdeklődőnek, lefényképezőnek, az esetleges leírónak a legtermészetesebb nyíltsággal mutatja meg magát, nem kell mást tennünk, csak érdeklődnünk kell iránta.

Az Iskander képein lévő emberek a maguk világában élnek, de érezni rajtuk, ez a tapasztalat a képeken is megmutatkozik, hogy kapcsolatot tartanak valakivel, a világ elrendezőjével, vagy ha úgy jobban tetszik, a teremtőjükkel, így létük az élet egyszeri esetlegességén túl egyetemes is, miként az a nagy mágikus realista írók, Gabriel Garcia Márquezt és Gion Nándort említem ennek kapcsán, szóval olyanok ők, mint az említett írók regényeinek hősei, természetességük egyszerivé teszik őket, miközben sorsuk általános vonásokat rakott rájuk.

Leginkább azonban az érződik ezeken a képeken, ezt utolsó megállapításomként mondom, hogy Bahget Iskander szereti és tiszteli azt a világot, amelyiket Pirtón és a pirtói tanyavilágban megismert, s így azokat az embereket is becsüli és tiszteli, akiket ebben a világban megismert.

Úgy gondolom, Bahget Iskander művészete gazdagodott a Pirtón készült fotósorozattal, de azt is gondolom, hogy Pirtó is gazdagodott ezzel a sorozattal, hiszen nem ismerek olyan falut, közösséget, amelyik a maga sorsáról hasonló minőségű képeket örökít a következő nemzedékre. Gratulálok Iskander barátomnak, s köszönetet mondok mindazoknak, akik segítették a munkájában.

Kecskemét - Korábbi hírek

"Nincs talán még elfeledve a dal” – Tompa Mihályra emlékeztek az Újkollégiumban

"Nincs talán még elfeledve a dal” – Tompa Mihályra emlékeztek az Újkollégiumban

A „Nincs talán még elfeledve a dal" országos rendezvénysorozat keretében Tompa Mihály Emléknapot rendeztek a Kecskeméti Református Egyházközség Újkollégium Dísztermében 2017. szeptember 25-én, hétfőn délután. A programon részt vett dr. Salacz László országgyűlési képviselő is.

Kutatók Éjszakája a Bányai Júlia Gimnáziumban

Kutatók Éjszakája a Bányai Júlia Gimnáziumban

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 2017.szeptember 29-én, pénteken 18.00 és 23.00 között negyedik alkalommal rendezi meg a Kutatók Éjszakája programját. A tervezett rendezvény az országos programsorozat része. A kezdeményezés a tudomány népszerűsítését szolgálja országszerte. A rendezett programok ingyenesek és szabadon látogathatók.

24 órás futás után azonnal Lions Jótékonysági Futóverseny lesz a Melinda parkban

24 órás futás után azonnal Lions Jótékonysági Futóverseny lesz a Melinda parkban

Az Alsószéktó 24 órás futás hagyománya folytatódik: idén ugyanis negyedik alkalommal is megrendezik az eseményt a Melinda Parkban. Akinek pedig kevés a 24 órás futás, az sem szomorkodhat: az esemény befejezését követően azonnal kezdődik ugyanitt a Lions Jótékonysági Futóverseny.

Zeig mir wie du tanzt!  - Mutasd meg, hogy táncolsz!

Zeig mir wie du tanzt! - Mutasd meg, hogy táncolsz!

A Kecskeméti Katona József Gimnázium táncba hívott kicsiket és nagyokat. „Zeig mir wie du tanzt" - „Mutasd meg, hogy táncolsz" volt a mottója annak a rendezvények, melyre a márciusban megalakult Német-Magyar Ifjúsági Klub invitálta a kecskeméti középiskolák német nyelvet tanuló diákjait és tanáraikat. A hagyományos magyar táncház keretein belül talált egymásra a német és magyar tánckultúra.

Zsadányi mintaszerűen judozott

Zsadányi mintaszerűen judozott

Nem akárhogyan nyerte meg súlycsoportját Zsadányi Zsolt a paksi Atom Kupán, a serdülők 60 kg-os súlycsoportjában. Igazi judot láthattunk tőle a szőnyegen.

5letből jövő! – Újra indul a verseny az 1 millióért!

5letből jövő! – Újra indul a verseny az 1 millióért!

Tavaly ősszel az AIPA (Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit) Kft. a város gazdaságfejlesztő cégeként hagyományteremtő jelleggel hívta életre az 5letből Jövő! elnevezésű, középiskolások számára meghirdetett játékos gazdasági vetélkedőt. Az első „pilot" verseny népszerűségén és sikerein felbuzdulva a szervezők úgy döntöttek, hogy idén szeretnénk a program területi lefedettségét városiról megyeire bővíteni.

Két helyen is bográcsozhatunk Kecskeméten szombaton

Két helyen is bográcsozhatunk Kecskeméten szombaton

Kecskemét két pontján is lehet majd rendezvényen résztvevőként bográcsozni 2017. szeptember 30-án, szombaton. Az egyik helyszín a Benkó Zoltán Szabadidőközpont, ahol a 100 Bogrács Fesztivál ad majd keretet a Széchenyivárosi Napok bográcsozó versenyének is. A másik helyszín pedig a Műkertváros, ahol a Műkertvárosi Nap részeként Kakasfőző versenyt rendeznek a Vadaskert előtt. (A fotó illusztráció)

Megkezdődtek a Széchenyivárosi Napok

Megkezdődtek a Széchenyivárosi Napok

A több éves hagyományokhoz híven idén is megrendezik a Széchenyivárosi Napokat. A programsorozat szeptember 25-én, hétfőn délelőtt kezdődött és 30-án, szombaton ér véget.

Dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap lesz a Megyeházán

Dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap lesz a Megyeházán

Szeptember 29-ét az idei évben is az emlékezés és főhajtás napjának szenteli a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mely alkalommal az 1945-1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak szeretne méltó emléket állítani és kifejezni őszinte tiszteletét és együttérzését. Ezért 2017. szeptember 29-én, dr. Szobonya Zoltán mártírhalálának évfordulóján, 14.00 órakor a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat oklevélátadással egybekötött ünnepélyes megemlékezést tartanak a Megyeházán. (A fotó a 2016-os megemlékezésen készült)

Simándy József és a Bánk bán - időszaki kiállítás a Katona József Emlékházban

Simándy József és a Bánk bán - időszaki kiállítás a Katona József Emlékházban

„Soha nem szerep volt, hanem az én ügyem!" címmel Simándy József és a Bánk bán címmel időszaki kiállítás nyílik a Katona József Emlékházban 2017. szeptember 29-én (pénteken) 14.00 órakor.

Adóklub Kecskeméten

Adóklub Kecskeméten

A NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2017. szeptember 27-én, szerdán Adóklubot rendez Kecskeméten, a Kuruc körút 16. szám alatt, 8-tól 11 óráig.

Aurin: Zene, tenger, Nagydíj…

Aurin: Zene, tenger, Nagydíj…

A görögországi Paraliaban 2017. szeptember 19.-24. között megrendezett VI. "Zene és tenger" Nemzetközi Kórusfesztiválon hatalmas sikert ért el a kecskeméti Kodály Iskola Durányik László karnagy vezette kórusa, az Aurin Leánykar. Az I. díj után a Kórusverseny Nagydíját is elnyerték Görögországban.

A bajnoki nyitányt két ponttal abszolválták a kecskeméti férfi kézisek

A bajnoki nyitányt két ponttal abszolválták a kecskeméti férfi kézisek

Az első bajnoki hétvégén szabadnaposak voltak a hírös városiak, így nagy várakozás előzte meg részükről az ózdi túrát. A Mizse KC elleni Magyar Kupa-győzelem már sejtette, hogy jó formában vannak Ocsovai Zsolt tanítványai, és ezt a borsodiak ellen is átmentették.

Érseki ifjúsági szentmise Kecskeméten

Érseki ifjúsági szentmise Kecskeméten

A kecskeméti katolikus iskolák közös ifjúsági szentmiséjén vettek részt a Nagytemplomban 2017. szeptember 24-én, délután. A szertartáson a Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói, pedagógusai, és a gyermekek szülei vettek részt. Idén - Szentírás Vasárnapja lévén - a Biblia, továbbá a szeptember 24-ikén ünnepelt Szent Gellért püspök tisztelete volt Bábel Balázs érsek atya prédikációjának fókuszában.

Hetényegyházán tartották a XI. Hírös Félmaratont

Hetényegyházán tartották a XI. Hírös Félmaratont

A Hetényegyházi Sporttelep adott helyszínt idén a Iustitia Sport és Kulturális Egyesület, valamint a Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Clubja által közösen rendezett Hírös Félmaratonnak 2017. szeptember 24-én, vasárnap. A gyerekek 300 és 1000 méteren, a felnőttek 7, 14, és 21 kilométeres távokon indulhattak: összesen közel 500-an vettek részt a versenyen. (Fotók: Vincze József)

Szívünk Napja 2017 volt Kecskemét Főterén

Szívünk Napja 2017 volt Kecskemét Főterén

Vasárnap 15 órától Kecskemét Főterére várták az egészségükért tenni akarókat a Szívünk Napjára a szervezők: a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére Alapítvány, a Bács-Kiskun Megyei Kórházáért Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei szervezete, és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve.

Az ország legnagyobb filmklubja, a Médium Filmklub októbertől a Malom Moziban működik

Az ország legnagyobb filmklubja, a Médium Filmklub októbertől a Malom Moziban működik

Az 1983-ban alakult filmklub idén ősztől új helyre, a Malom Moziba tette át a székhelyét. Ez a helyszín ugyanis az eddiginél sokkal szélesebb körű filmválasztási lehetőséget és jobb feltételeket jelent a filmet szeretők népes táborának. A Filmklub vezetője változatlan: Bárdos Ferenc, aki immár 34 év óta vezeti a kecskeméti klubot.

Ásványvizes palackkal vágta fejbe a rabló Kecskeméten a városközponti üzlet eladóját

Ásványvizes palackkal vágta fejbe a rabló Kecskeméten a városközponti üzlet eladóját

Kecskeméten, a Szabadság tér egyik üzletébe 2017. szeptember 23-án, szombaton 11 óra körül bement egy ismeretlen személy, és az ott dolgozó 46 éves női eladót hátulról egy ásványvizes palackkal fejbe, majd több alkalommal ököllel arcon ütötte. Ezt követően a bolt kasszájából több mint 30 ezer forintot, valamint a sértett táskáját vitte magával.

10 éves a Református Pálmácska Óvoda - Hálaadó Istentisztelet volt a templomban

10 éves a Református Pálmácska Óvoda - Hálaadó Istentisztelet volt a templomban

A Kecskeméti református Pálmácska Óvoda megalakulásának 10. évfordulójáról hálaadó istentiszteleten emlékeztek meg 2017. szeptember 24-én, vasárnap a református gyülekezet tagjai, a fenntartó, a szülők és az óvónők.

Árus portrék a piacról: Ágoston Éva

Árus portrék a piacról: Ágoston Éva

Ágoston Éva vagyok - mutatkozik be a kecskeméti piacon gyermekkora óta otthonosan mozgó őstermelő. „Kecskeméten a Kőrösi hegyben folytatunk termesztést majdnem egy holdas területen, amely tulajdonképpen családi örökség."

Tompa Mihály Emléknap az Újkollégium Dísztermében

Tompa Mihály Emléknap az Újkollégium Dísztermében

A „Nincs talán még elfeledve a dal" országos rendezvénysorozat keretében Tompa Mihály Emléknapot rendeznek a Kecskeméti Református Egyházközség Újkollégium Dísztermében 2017. szeptember 25. 15:30 órakor.

Asztalitenisz tanfolyamot szerveznek 7-9 éves fiúk és lányok részére

Asztalitenisz tanfolyamot szerveznek 7-9 éves fiúk és lányok részére

A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér, valamint a Kecskeméti Sportiskola asztalitenisz sportágban 7-9 éves fiúk és lányok részére asztalitenisz tanfolyamot szervez.

Koncert a szegényekért – Jótékonysági estet szervez a Wojtyla Ház

Koncert a szegényekért – Jótékonysági estet szervez a Wojtyla Ház

A Wojtyla Barátság Központ szeptember 29-én, Szent Mihály napján, 18 órai kezdettel „Koncert a szegényekért" címmel jótékonysági hangversenyt rendez neves művészek közreműködésével a Barátok templomában. A Kecskeméti Városi Fúvószenekar játszik Kuna Lajos vezényletével, Beke Márk ifjú harsonás szólót ad elő, mindemellett a Gregus Tárogató Együttes is fellép Szabó Sándor vezetésével. Mindegyikük őszinte odaadással, honorárium nélkül vállalta a fellépést.

A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjából válogat az Uránia

A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjából válogat az Uránia

A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) programjából láthat válogatást szeptember 30-án a közönség az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Sokan vettek részt a Petőfivárosi Sokadalmon

Sokan vettek részt a Petőfivárosi Sokadalmon

Akárki is találta ki, határozottan jó gondolat volt „egyesíteni" a Szüreti Fesztivált és az Oktoberfestet a Petőfivárosban. Mint fotóink is igazolják, rendkívül nagy érdeklődői létszámot vonzott ugyanis az egy időben tartott két esemény szombaton az Alkony utcai iskola melletti téren, és az SOS Gyermekfaluban.

Szombaton folytatódott a Hunyadivárosi programsorozat

Szombaton folytatódott a Hunyadivárosi programsorozat

A hagyományos városrészi rendezvény kicsiknek és nagyoknak is színes programokat kínált szombaton. A magyar nóta és a népzene pedig ezúttal is fontos szerepet kapott a Hankovszy-ligetben

Vitézavatás Kecskeméten Őfelsége előtt

Vitézavatás Kecskeméten Őfelsége előtt

A Történelmi Vitézi Rend 2017. szeptember 23-án, szombaton 11 órakor tartotta a kecskeméti Nagytemplomban hazai és külföldön élő új tagjainak ünnepélyes felavatását. Az eseményen Kecskemét városvezetése nevében Molnár Pál önkormányzati képviselő volt jelen.

Boronkay Péter is részt vesz a Bajnokok Útja Alapítvány mentorprogramjában

Boronkay Péter is részt vesz a Bajnokok Útja Alapítvány mentorprogramjában

Csütörtökön az első foglalkozással megkezdődött a Bajnokok Útja Alapítvány mentorprogramja az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolában. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón elhangzott, a mentorprogram célja, hogy a gyermekeket céltudatos életvitelre, rendszeres testmozgásra és egészséges táplálkozásra ösztönözze. „Most először indítunk ilyen egész tanévre szóló komplex mentorprogramot, ezért nagy várakozásokkal tekintünk a következő hónapokra" - jegyezte meg a Fazekas-Zur Krisztina kétszeres olimpikon kajakozó, a Bajnokok Útja Alapítvány alapítója.

Megkezdődtek a Hunyadivárosi napok

Megkezdődtek a Hunyadivárosi napok

Idén 13. alkalommal, ezen a hétvégén rendezik meg a hunyadi városi napokat. A hagyományos városrészi rendezvény kicsiknek és nagyoknak is színes programokat kínál. A magyar nóta és a népzene ezúttal is fontos szerepet kap - írta meg a hiros.hu

Bács-Kiskun archív

Nem járnak a vonatok a kelebiai vonalon Csengőd és Kiskőrös között

Nem járnak a vonatok a kelebiai vonalon Csengőd és Kiskőrös között

Kidőlő fa rongálta meg a felsővezetéket Csengőd és Kiskőrös között vasárnap délelőtt, ezért nem járnak a vonatok a két állomás között - közölte a Mávinform az MTI-vel.

Vihar Bács-Kiskunban: mintegy harminc riasztást kaptak a tűzoltók

Vihar Bács-Kiskunban: mintegy harminc riasztást kaptak a tűzoltók

Sok munkát adott a tűzoltóknak a vihar, amely szombat délután és este vonult át az ország déli részén. Elsősorban Bács-Kiskun megyében okozott gondokat az erős szél. Mintegy harminc alkalommal riasztották az egységeket, amelyek folyamatosan számolják fel a károkat.

Elhelyezték a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. új üzemének alapkövét Mélykúton

Elhelyezték a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. új üzemének alapkövét Mélykúton

Az autóipar jelenti a magyar gazdaság gerincoszlopát, de a lelke a mezőgazdaság és az élelmiszeripar - jelentette be Szijjártó Péter pénteken a Bács-Kiskun megyei Mélykúton, ahol letették a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. mintegy 12,6 milliárd forint beruházással épülő új üzemének alapkövét. (MTI Fotó: Ujvári Sándor)

Ne várja meg, míg a tűzoltók mennek ki önhöz!

Ne várja meg, míg a tűzoltók mennek ki önhöz!

A katasztrófavédelem egész évben ellenőrzi, mennyire tartják be a társasházakban a tűzvédelmi előírásokat. Szeptember közepén egy háromnapos akció keretében minden lakástulajdonos, bérlő, közös képviselő, lakásszövetkezeti tag és érdeklődő számára lehetőség nyílik arra, hogy közvetlenül forduljon a katasztrófavédelemhez a társasházak tűzvédelmével kapcsolatos kérdéseivel.

"Szüreti Expo" - Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást rendez a Kormányhivatal

"Szüreti Expo" - Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást rendez a Kormányhivatal

A "Szüreti exop" elnevezésű program keretében Közfoglalkoztatási Kiállítást rendez a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Bács-Kiskun megye, szeretlek!

Bács-Kiskun megye, szeretlek!

Idén ősszel a Magyarország, szeretlek! című műveltségi vetélkedőben a megyék mérik össze tudásukat és jókedvüket! Három játékos, egy tapasztalt csapatkapitány és egy sereg szurkoló játszik Bács-Kiskun megye színeiben, mutatja meg vállalkozó kedvét és tudását, ügyességét és találékonyságát. Szokás szerint a szerencse is fontos szerepet kap majd a játékban, melynek hangulatát a műsorvezető, Szente Vajk személye is garantálja.

Böjte Csaba és diákjai Tiszakécskén és Szentkirályon

Böjte Csaba és diákjai Tiszakécskén és Szentkirályon

Böjte Csaba és diákjai érkeznek szombaton (2017. augusztus 26-án) Tiszakécskére, ahol Csaba testvér celebrálja este a szent misét, a dévai gyerekek pedig délután előadják a „Néma Levente" című színdarabot. Másnap, azaz vasárnap Böjte Csaba Szentkirályon celebrálja a búcsús misét, a gyerekek pedig néptánc és ének bemutatót tartanak a sportpályán.

Magyar rekorder címet kapott a diplomagyűjtő Kapus Krisztián

Magyar rekorder címet kapott a diplomagyűjtő Kapus Krisztián

Díszdiplomát és „Magyar rekorder" megtisztelő címet adományozott a Magyar Rekord Egyesület Kapus Krisztiánnak, a Kiskunhalasi Szaki - Vasutas Művelődési Ház igazgatójának, egykori kiskunfélegyházi polgármesternek, aki 25 év alatt 15 diplomát szerzett. Ezzel - mint korábban megírtuk - Magyarországon neki sikerült a legtöbb felsőfokú végzettséget megszereznie.

„Egy marék világ…” - Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása Pirtón

„Egy marék világ…” - Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása Pirtón

„Egy marék világ..." címmel nyílt meg a pirtói Móra Ferenc Művelődési Házban Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása. A kiállítást dr. Füzi László irodalomtörténész, a Forrás főszerkesztője nyitotta meg. A kiállítás megnyitón Barna Ferenc, Halasmédia, Kovács László, Somogyvári Ágnes, F. Szilvia, Hollosi Simon István készítettek fotókat, melyeket Bahget Iskander a facebook oldalán osztott meg.

Fellökte a motorost az Opel (FOTÓK)

Fellökte a motorost az Opel (FOTÓK)

Az 55-ös főút 84-es kilométerénél 2017. augusztus 19 -én 14 óra 10 perc körül Felsőszentiván felől Csávoly felé közlekedett egy 25 éves katymári férfi az általa vezetett Opel személygépkocsival. A főút és egy szám nélküli út kereszteződésben a sofőr balra nagy ívben akart megfordulni, amikor a járműve egy szemből érkező Suzuki GSXR1000 típusú motorkerékpárral ütközött össze.

Ők kaptak állami kitüntetéseket augusztus 20-a alkalmából Bács-Kiskun megyéből

Ők kaptak állami kitüntetéseket augusztus 20-a alkalmából Bács-Kiskun megyéből

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban. A tárca vezetője nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend Középkereszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket, valamint Móra Ferenc-, Pauler Gyula-, Szinnyei József-díjakat adott át.

A kormányhivatal épületei újultak meg Bács-Kiskun megyében

A kormányhivatal épületei újultak meg Bács-Kiskun megyében

A „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései elnevezésű" projekt záró rendezvényét tartotta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal augusztus 16-án, szerdán, a megyeházán. A projektzárón részt vett dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő és Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője. (Fotók Vincze József)

További cikkek
Jelenleg itt  > 
Címlap  >  Bács-Kiskun  >  „Egy marék világ…” - Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása Pirtón