22
aug

„Egy marék világ…” - Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása Pirtón

„Egy marék világ…” - Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása Pirtón

„Egy marék világ..." címmel nyílt meg a pirtói Móra Ferenc Művelődési Házban Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása. A kiállítást dr. Füzi László irodalomtörténész, a Forrás főszerkesztője nyitotta meg. A kiállítás megnyitón Barna Ferenc, Halasmédia, Kovács László, Somogyvári Ágnes, F. Szilvia, Hollosi Simon István készítettek fotókat, melyeket Bahget Iskander a facebook oldalán osztott meg.

Dr. Füzi László a következőket mondta a Hetényegyházán élő Bahget Iskander méltatásakor:

Kedves Barátaim! A mellettem álló Bahget Iskander fotóművész 1943-ban El-Barazinban, Szíriában született. 1967 óta él Magyarországon, Dunaújvárosban, majd Kecskeméten tanult, 1971-ben a kecskeméti műszaki főiskolán szerzett mérnöki diplomát, majd 1976-ban mérnöktanár lett. Életének erről a korai szakaszáról sokat lehetne beszélni, ehelyett csak azt említem meg, hogy első fizetéséből vagy ösztöndíjából egy fényképezőgépet vett magának, egy Zenitet, mostanáig azt mondja, hogy azzal a géppel lehetett a legjobb képeket készíteni. Mindaz, amit most Buda Ferenctől idézek, már a fényképezőgéppel bíró fiatalemberrel kapcsolatos.„Felsőfokú tanulmányait a kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán végezte. Ismeretségünk, majd barátságunk azonban már kezdettől fogva más szálról: a fényképírás száláról szövődött. Mainál is fürgébb, mozgékonyabb mivoltában megjelent rendezvényeinken, összejöveteleinken. Majd a jelenlévőket szemügyre véve, s egyben derűre hangolva készülékét, szaporán - szinte sorozatlövő fegyverként - reájuk kattogtatta, s eltűnt nyomtalanul. Egy idő múlva aztán ismét beállított, hogy ajkán az öröm ártatlan mosolyával remeknél remekebb felvételeket rakhasson ki elibénk."

Ez a Buda Ferenc által megörökített, akkor a magyar világnak egyetlen géppel nekiinduló fiatalember azóta jelentős fotóművészi életművet teremtett. Életműve nagy területeit a szociofotó, tájfotó, íróportré kifejezések fedik le. Íróportréi a kor teljes kínálatából talán legjobbak. Illyés, Faludy György, Kányádi Sándor, Sütő András, Buda Ferenc és mások úgy élnek és úgy fognak élni az emlékezetben, ahogy Bahget Iskander elénk állította őket. 1979. szeptemberében közölte a Forrás a fiatal írók Lakiteleken megtartott találkozójához kötődő számát. Annak a számnak légköre volt. Nyilván azért, mert magának a találkozónak is légköre volt.

S azért, mert Iskander képei át menekítették a Forrásba annak a találkozónak a légkörét.

Emlékszem az Illyés Gyuláról készült vádló tekintetű képre, azok a szemek valóban egy ország állapotáról beszéltek.

Nem szeretek és nem akarok mítoszokat teremteni, de azok a szemek valóban vádolták a hatalmat, arról beszéltek, mi van abban az országban, amelyikben élnek.

Aztán más képeire is emlékszem, az Alföldről, a Dunáról, az Erdélyről készült képeire, az anyaságról készített nagy sorozatára, s így tovább. Iskander neve mindig képeket hív elő bennem, de a képeknél is fontosabb az, amit Buda Ferenc mondott róla már idézett írásának másik részletében: mindannak, amit Bahget Iskander tesz, teremt, személyes hitele van, emberi hitele, ezért becsülik Bahget Iskandert emberként is és művészként is sokan.

Azt mondom, Bahget Iskandernek számos jellemző vonása, ha tetszik, titka van.

Az első jellemző vonása az, hogy tudja, miképpen kell jó, művészi értékű felvételeket készíteni. Azt hiszem, ezt megtanítani nem lehet, ezt érezni, tudni kell, ahogyan írni sem lehet megtanítani senkit, vagy tud írni valaki, vagy nem, ennyi az egész.

Iskander másik nagy titka az, hogy éppen ő, a Kecskemétre a legmesszebbről érkezett lett a legkecskemétibb kecskeméti. Az, hogy ő lépett be ebbe a világba a legmesszebbről, ehhez kevés lenne, vagy talán még a kevésnél is kevesebb.

Ha valamivel kiérdemli ezt a játékosan életre keltett címet, akkor azzal érdemli ki, hogy a város történetében és jelenében megmutatkozó nyitottságot emberi tulajdonságként leginkább ő testesíti meg.

Mindig a jó, a nagy kép elkészítésének vágya foglalkoztatja, de a nagy kép soha nem készülne el, ha nem az embert, a másik emberben ott élő örök embert akarná megérteni.

Érti, érzi a másik embert, s érzi a másik kultúrát is. A tanyavilágot. az abban megőrződött vagy újratermelődött szegénységet senki nem mutatta meg mélyebben, hitelesebben, mint ő. Ahogy mondtam, Illyés Gyuláról, Kányádi Sándorról, Tolnai Ottóról, Gion Nándorról, Esterházy Péterről sem nagyon készítettek az övénél jobb portrékat. Ha megszólal, halljuk, hogy magyar nyelvet még mindig akcentussal beszéli, s nem vagyok biztos abban, mondom, igen, ezt is mondom, hogy a magyar irodalom mélységeit a nyelvismerete segíti megérteni. Ennek ellenére érzi ennek az irodalomnak a gazdagságát, mélységét és magasságát, s íróportréin egy-egy életmű sajátos vonásait is meg jeleníti.

Titok az is, hogy miért éppen neki, az arab világból idekerültnek van a legszebb kertje Kecskeméten.

Hozzám Bahget Iskander különösen közel áll, úgy, annyira közel, mint amennyire közel áll hozzám a költő Buda Ferenc vagy a képzőművész Benes József. Azzal áltatom magam, hogy értem és érzem minden leírt sorukat, képüket, ecsetvonásukat, életem nagy szerencséjének tartom, hogy közelről figyelhetem munkásságukat.

Kedves Barátaim!

Ezen a kiállításon Bahget Iskander szociofotóiból láthatnak pár darabot. A szociofotó akkor, amikor Iskander Magyarországra érkezett, a fotóművészet vezető ága volt, a társadalom állapotáról, a szegénységről és a kiszolgáltatottak, az örök kiszolgáltatottak életéről tudósított. Úgy, ahogy azt az írói szociográfia is tette annyi nagy előzmény után a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek közepéig. Innét nézve egyáltalán nem tarthatjuk véletlennek a Forrás című folyóirat és Bahget Iskander találkozását, Iskander a maga eszközeivel ugyan azt tette, mint amit a Forrás tett Hatvani Dániel, Zám Tibor és Buda Ferenc vezetésével. A társadalom átalakulása, a rendszerváltás időszakának lázas mindennapokhoz való kötődése aztán mintha eltüntette volna a társadalomnak az önmaga állapota iránti érdeklődését. Iskanderben azonban élt a vágy, élt annak a vágya, hogy az alullévők, a periférián élők életét megmutassa. Emlékszem, hogy az elmúlt években sokszor, nagyon sokszor indult neki a Kecskemét környéki tanyavilágnak, időnként még Orgoványig is eljutott, az átalakuló tanyavilág képi eszközökkel való megragadására tett kísérletet. Azt azonban aligha gondolta, hogy azt, amit keres, Pirtón találja meg, ebben a hetvenedik születésnapját ünneplő, a valamikori tanyavilágból kinőtt faluban. Aligha gondolta ezt, mert magát a települést is alig ismerte egészen addig, amíg meghívást nem kapott arra, hogy egy beszélgetés keretében pár képe segítségével mutatkozzon be az itteni közönségnek.

A meghívást beszélgetés követte, aztán újabb meghívás, akkor, segítséggel már a tanyavilágnak vágtak neki, aztán jöttek az újabb utak, az újabb képek, így készült el Iskander újabb nagy sorozata, történetesen a pirtói tanyavilághoz kötődő sorozat Nem akarok nagy szavakat használni, de azt kell mondanom, hogy a hazai szociofotóban ismét történt valami. Ebből a történést jelentő sorozatból láthatnak jónéhány képet itt, a korábbi, a magyar és az arab világban készült képek mellett.

Ezek az újabb képek pár fontos sajátossággal bírnak.

A leginkább figyelemre méltó talán az, hogy erősen kapcsolódnak a korábban készült képekhez. Ennek a legfőbb magyarázata az, hogy Iskandert mindig a maguk társadalmi körülményeire való utaláson túl ebben az összefüggésben is mindig az ember, a legtöbb esetben a fejlődéstől elzárt, kiszolgáltatott életet élő ember foglalkoztatta, az ilyen körülmények között élő emberek pedig, noha időben és térben esetleg távol élték vagy élik a maguk életét, természetes módon hasonlítanak egymásra, vagy inkább azt mondom, az élethelyzeteik hasonlítanak egymásra, s ezek teszik az embereket is rokonná egymással. A szegénység és a kiszolgáltatottság egyetemes, ha úgy tetszik nemzetek fölötti, ahogyan a kétkezi munka jegyeit magukon viselő kezek is egyformák mindenütt a világon.

A most készült képeknek van egy társadalomtörténeti tanulságuk is. Az utóbbi időkben, az elmúlt évtizedekben sokan és sokat beszéltek a globalizáció ártalmairól, s arról, hogy egy homogénebbé válik a világ, olyannyira sokat, hogy nem vették észre, hogy az a régi világ, amelyiknek az eltűntét siratják, még mindig itt van körülöttünk. A földművelő, paraszti társadalmak szétesése évezredes folyamat, magam is azt hittem, hogy az, ami valamikor volt, teljes egészében eltűnt már, annál is inkább így gondoltam ezt, mert magam is falun nőttem fel, s az ottani világból azért kellett kilépnem, mert a valamikori régi már számomra sem tűnt folytathatónak, Iskander képein azonban azt látjuk, a réginek és eltűntnek gondolt világ meglepő gazdagságban létezik máig, éli a maga öntörvényű életét, miközben az érdeklődőnek, lefényképezőnek, az esetleges leírónak a legtermészetesebb nyíltsággal mutatja meg magát, nem kell mást tennünk, csak érdeklődnünk kell iránta.

Az Iskander képein lévő emberek a maguk világában élnek, de érezni rajtuk, ez a tapasztalat a képeken is megmutatkozik, hogy kapcsolatot tartanak valakivel, a világ elrendezőjével, vagy ha úgy jobban tetszik, a teremtőjükkel, így létük az élet egyszeri esetlegességén túl egyetemes is, miként az a nagy mágikus realista írók, Gabriel Garcia Márquezt és Gion Nándort említem ennek kapcsán, szóval olyanok ők, mint az említett írók regényeinek hősei, természetességük egyszerivé teszik őket, miközben sorsuk általános vonásokat rakott rájuk.

Leginkább azonban az érződik ezeken a képeken, ezt utolsó megállapításomként mondom, hogy Bahget Iskander szereti és tiszteli azt a világot, amelyiket Pirtón és a pirtói tanyavilágban megismert, s így azokat az embereket is becsüli és tiszteli, akiket ebben a világban megismert.

Úgy gondolom, Bahget Iskander művészete gazdagodott a Pirtón készült fotósorozattal, de azt is gondolom, hogy Pirtó is gazdagodott ezzel a sorozattal, hiszen nem ismerek olyan falut, közösséget, amelyik a maga sorsáról hasonló minőségű képeket örökít a következő nemzedékre. Gratulálok Iskander barátomnak, s köszönetet mondok mindazoknak, akik segítették a munkájában.

Kecskemét - Korábbi hírek

Megújult a Teleki Pál téri játszótér

Megújult a Teleki Pál téri játszótér

Két és fél millió forintból újult meg a Teleki Pál téri játszótér, melyet a Pászti András képviselő vezette részönkormányzat, a Mercedes Gyár, valamint a lakók segítségével újítottak fel a napokban - tudósított a hiros.hu

Ingyenes bekorcsolyázás – Pénteken nyit a Kecskeméti Műjégpálya

Ingyenes bekorcsolyázás – Pénteken nyit a Kecskeméti Műjégpálya

Pénteken, azaz 2017. november 24-én ingyenes bekorcsolyázással várnak mindenkit a Gokart Stadion melletti Kecskeméti Műjégpályán.

Nyugdíjas találkozó a Kecskeméti Törvényszéken

Nyugdíjas találkozó a Kecskeméti Törvényszéken

Hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy a Kecskeméti Törvényszék minden évben ebéddel összekötött kötetlen beszélgetésre hívja a nyugállományba vonult egykori dolgozóit.

Megyei Prima Díjátadó Gála – Most először élőben a KTV-n

Megyei Prima Díjátadó Gála – Most először élőben a KTV-n

Péntek este végleg lehull a lepel, hogy ki lesz a 10 kategóriagyőztes közül a 3 Megyei Prima Díjas. Arra is fény derül, hogy a több mint 10000 közönségszavazatból ki kapta a legtöbbet és lesz ezáltal a közönségdíjas. Az izgalmas pillanatokat idén először Ön is élvezheti a TV képernyője előtt, vagy az interneten.

Húsz percen múlt a tragédia – Életet mentett a BÁCSVÍZ munkatársnője

Húsz percen múlt a tragédia – Életet mentett a BÁCSVÍZ munkatársnője

Néhány hónapja beszámoltunk arról az esetről, amikor a BÁCSVÍZ Zrt. két dolgozója egy kómás állapotba került cukorbeteg férfi életét mentette meg Szentkirály és Tiszakécske között. Ezúttal ismét segített az odafigyelés: november 19-én, vasárnap egy agyvérzést szenvedett biztonsági őr életét mentette meg Nagy Ibolya, a cég igazgatási munkatársa.

13 nagykövetasszony ismerkedett csütörtökön Kecskeméttel

13 nagykövetasszony ismerkedett csütörtökön Kecskeméttel

Dr. Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya és Szijjártó-Nagy Szilvia, a külgazdasági és külügyminiszter felesége kísérte 2017. november 23-án, csütörtökön kecskeméti látogatásra a diplomata asszonyokat. A Városháza dísztermében pedig Szemereyné Pataki Klaudia fogadta Angola, Bulgária, Chile, Ecuador, Fülöp-szigetek, Indonézia, Kanada, Litvánia, Marokkó, Palesztina, Portugália, Ukrajna nagykövetasszonyait.

366 millió forintos fejlesztéssorozat a Kecskeméti Kórházban

366 millió forintos fejlesztéssorozat a Kecskeméti Kórházban

Több mint 366 millió forintos fejlesztéssorozat fejeződött be a Bács-Kiskun Megyei Kórházban. Erről számolt be 2017. november 23-án, csütörtökön az intézmény vezetése egy sajtótájékoztatón.

Pénz, de honnan? – Roadshow a kamarában

Pénz, de honnan? – Roadshow a kamarában

Nyerges Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetője nyitotta meg 2017. november 23-án, csütörtökön a „Pénz, de honnan?" roadshow-t a kamara székházában.

A Homokhátság jövőjéről rendeztek konferenciát a kamarában

A Homokhátság jövőjéről rendeztek konferenciát a kamarában

A Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesület a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve 2017. november 23-án (csütörtökön) 09.00 órai kezdettel konferenciát szervezett, amelynek témája "A Homokhátság jövője: sivatag vagy korszerű vízgazdálkodás?" volt. A rendezvényre érkezettek zsúfolásig megtöltötték csütörtök délelőtt a kamara Platter János konferenciatermét.

Kövér László az Újkollégiumban: „Azért alapvetően a víz az úr…”

Kövér László az Újkollégiumban: „Azért alapvetően a víz az úr…”

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke volt a vendég szerdán (november 22-én) este Kecskeméten, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) „Aki a jövőben akar olvasni, annak a múltban kell lapozgatnia" című országjáró kerekasztal-beszélgetésén, az Újkollégium Dísztermében.

Újabb mérföldkőhöz érkezett az új Campus építkezése Kecskeméten

Újabb mérföldkőhöz érkezett az új Campus építkezése Kecskeméten

Felavatták a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Oktatási épületének legmagasabb pontját, amely jövő szeptembertől a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi karának ad majd otthont. Az innovatív oktatási épületben összesen 226 helyiséget alakítanak ki a beruházás során, többek között létesül egy több mint 800 négyzetméteres aula, két 120 fős közepes előadó, 12 szemináriumi terem, 41 iroda és egy tanszéki könyvtár is.

Együttműködés a BÁCSVÍZ és a RAJA Konstanca Vízművek között

Együttműködés a BÁCSVÍZ és a RAJA Konstanca Vízművek között

A romániai RAJA Konstanca Vízművek küldöttsége járt a BÁCSVÍZ Zrt-nél, november 21-én. A vendégek látogatást tettek a kecskeméti szennyvíztisztító telepen, a komposztáló üzemben, majd a cég Izsáki úti központjában együttműködési megállapodást írt alá Aurel Presura, a RAJA Konstanca vezérigazgatója és Kurdi Viktor, a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója. A dokumentumot Haranghy Csaba, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója a román delegáció budapesti látogatása során látta el kézjegyével.

Kecskemét közgyűlésének novemberi döntései

Kecskemét közgyűlésének novemberi döntései

A gyermekétkeztetés szülők által fizetett intézményi térítési díjának 6,5 százalékos emelését, a reklámhordozókra vonatkozó adót, és a füstköd-riadó tervről szóló önkormányzati rendelet megalkotását is elfogadta többek között novemberi ülésén Kecskemét Közgyűlése. Összeállításunk a hiros.hu tudósításai alapján készült.

Pitvarfibrilláció Napot szerveztek a Bács-Kiskun Megyei Kórházban

Pitvarfibrilláció Napot szerveztek a Bács-Kiskun Megyei Kórházban

A Szívbetegekért Alapítvány és a Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány Pitvarfibrilláció Napot szervezett a Bács-Kiskun Megyei Kórházban az agyembóliát okozó ritmuszavar veszélyeinek tudatosítására. A november 22-i rendezvényre az egészségeseket és a ritmuszavarban szenvedőket egyaránt várták.

Négy év börtönre ítéltek egy számlagyárat létrehozó kecskeméti férfit

Négy év börtönre ítéltek egy számlagyárat létrehozó kecskeméti férfit

Másodfokon négy év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla szerdán egy kecskeméti férfit, aki fiktív cégek felhasználásával számlagyárat hozott létre és így mintegy 756 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek.

A Vérnász című darab bemutatója Kecskeméten

A Vérnász című darab bemutatója Kecskeméten

(Fenti kép) Dobó Enikő a menyasszony és Orth Péter a vőlegény szerepében Federico Garcia Lorca Vérnász című darabja próbáján a kecskeméti Katona József Színház Ruszt József Stúdió Színházában 2017. november 21-én. A darabot november 24-én mutatják be Kocsis Pál rendezésében. (MTI Fotó: Ujvári Sándor)

Dr. Salacz László búcsúztatta a világbajnoki selejtezőmérkőzésre induló kosárlabda-válogatottat

Dr. Salacz László búcsúztatta a világbajnoki selejtezőmérkőzésre induló kosárlabda-válogatottat

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő búcsúztatta a Kecskeméti Városházán a férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőre Kecskeméten készülő, pénteken pedig már a lengyelek otthonában játszó magyar férfi kosárlabda válogatottat.

Nemcsik Mátyás videóüzenetben köszöntötte az 5. Ifjúsági- és Diákfórumot

Nemcsik Mátyás videóüzenetben köszöntötte az 5. Ifjúsági- és Diákfórumot

Nemcsik Mátyás kecskeméti önkormányzati képviselő, a Kecskeméti Ifjúsági Tanács alelnöke videóüzenetével nyitották meg 2017. november 22-én, szerdán a Kecskeméti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 5. Ifjúsági- és Diákfórumát az Ifjúsági Otthonban. A videóüzenetre azért volt szükség, mert a képviselő a fórum megnyitásakor nem tartózkodott a helyszínen, mivel Kecskemét Közgyűlésének munkájában vett részt a Városházán.

A szociális szféra kiválóságait köszöntötte Kecskemét Közgyűlése

A szociális szféra kiválóságait köszöntötte Kecskemét Közgyűlése

A napirendi pontok tárgyalása előtt átadták a Kecskemét Szociális Ügyéért Díjakat, illetve köszöntötték a napokban miniszteri kitüntetésekben részesülteket.

Madarak „röpködtek” a Wojtyla Házban

Madarak „röpködtek” a Wojtyla Házban

A KEFAG Zrt. által fenntartott Kecskeméti Arborétum madárvilágában gyönyörködhettek kedden a Wojtyla Barátság Központ gondozottai. A virtuális sétán Sípos Istvánné erdőmérnök, az arborétum vezetője kalauzolta a résztvevőket, továbbá a madáretetés legfontosabb szabályaira is kitért. (Fotók: Tódor Norbert)

Életvezetési tanácsok minden generációnak

Életvezetési tanácsok minden generációnak

Új előadással várja az érdeklődőket a Bács Kiskun Megyei Ismeretterjesztő Társulat a „Családok Akadémiája" című ismeretterjesztő program keretében. A rendezvénysorozat következő állomásán a mindennapi problémák megoldását segítő életvezetési praktikákról kaphatnak hasznos információkat a résztvevők.

Ünnepi zenés áhítat 5 református kórus közreműködésével

Ünnepi zenés áhítat 5 református kórus közreműködésével

Ünnepi zenés áhítatot tartottak a Reformáció 500. évfordulója alkalmából a Kecskeméti Református Kollégium kórusainak részvételével 2017. november 21-én, kedden 17 órakor a Református Templomban.

Kecskeméti anyakönyvi hírek

Kecskeméti anyakönyvi hírek

A 2017/46. héten Kecskeméten anyakönyvezett születtek, házasságot kötöttek, elhunytak.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott edzése Kecskeméten

A magyar férfi kosárlabda-válogatott edzése Kecskeméten

A magyar férfi kosárlabda-válogatott tagjai Kecskeméten, a Mercedes-Benz kosárlabda-akadémia sportcsarnokában tartott edzésen 2017. november 21-én. (MTI Fotó: Ujvári Sándor)

Kövér László lesz a vendég szerdán este az Újkollégiumban

Kövér László lesz a vendég szerdán este az Újkollégiumban

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke lesz a vendég szerdán (november 22-én) este Kecskeméten, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) „Aki a jövőben akar olvasni, annak a múltban kell lapozgatnia" című országjáró kerekasztal-beszélgetésén, az Újkollégium Dísztermében. (A fotók 2014. január 23-án készültek, amikor Kövér László szintén az Újkollégium Dísztermében vett részt egy kerekasztal-beszélgetésen).

Újabb állásajánlatok a Hírös Sport Nonprofit Kft-nél

Újabb állásajánlatok a Hírös Sport Nonprofit Kft-nél

A Hírös Sport Nonprofit Kft. sportlétesítményekbe portás és takarító munkakörbe munkatársat keres.

A KESI úszói a VI. Naturtex Kupán

A KESI úszói a VI. Naturtex Kupán

2017.11.18 -19 között a KESI úszói Hódmezővásárhelyen, a „VI. Naturtex Kupa" elnevezésű úszóversenyen vettek részt. A rangos eseményen összesen 33 egyesület 556 versenyzője képviseltette magát; a KESI-s úszók közül 23 fő utazott Hódmezővásárhelyre.

Szülőknek tartottak nyílt tanítási napot a Református Általános Iskolában

Szülőknek tartottak nyílt tanítási napot a Református Általános Iskolában

Nyílt tanítási napot tartottak a Kecskeméti Református Általános Iskolában a leendő 1. osztályos szülők számára 2016. november 21-én, kedden.

Hat éves lett a RefiKém

Hat éves lett a RefiKém

November 23-án, csütörtökön 17 órakor kezdődik a Kecskeméti Református Gimnáziumban a RefiKém 6. évada.

Jótékonysági Bazár a Piarista Gimnáziumban

Jótékonysági Bazár a Piarista Gimnáziumban

„Jótékonysági Bazár" néven rendezi meg hagyományos jótékonysági vásárát a Szolgálat a Közjóért és a Rászorultakért Alapítvány a Piarista Gimnázium aulájában. A vásár mottója: „A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig kifizetődik."

Bács-Kiskun archív

Marihuána ültetvény egy nagybaracskai ingatlanon (VIDEÓ)

Marihuána ültetvény egy nagybaracskai ingatlanon (VIDEÓ)

A Bajai Járási Ügyészség kábítószer birtoklásának bűntette miatt vádat emelt egy 47 éves nagybaracskai férfi ellen, aki 2017 tavaszán Hollandiából rendelt kendermagokból kannabisz ültetvényt hozott létre egy nagybaracskai ingatlanon, de ezen kívül amfetamint és kokaint is fogyasztott.

Megyei Prima Díj: Már csak két napig szavazhatunk a közönségdíjasra!

Megyei Prima Díj: Már csak két napig szavazhatunk a közönségdíjasra!

Hamarosan lezárul a Megyei Prima Díj közönségszavazása: egészen pontosan szerdán 12 óráig tudunk még szavazni az általunk kedvelt, preferált kategóriagyőztesre. Az október közepe óta tartó időszakban eddig közel tízezer voks érkezett a megye minden szegletéből, de az utolsó napokban további több ezer szavazatra számítanak. Rövid időn belül véget ér a várakozás, hiszen jövő hét pénteken megtudjuk: kik lesznek 2017 Megyei Prima Díjasai és ki kapja a közönségdíjat.

Négy személyautó ütközött az M5-ösön: öten sérültek

Négy személyautó ütközött az M5-ösön: öten sérültek

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2017. november 12-én, vasárnap 17 óra 40 perc körül az M5-ös autópálya 68-as kilométerénél eddig tisztázatlan körülmények között négy személyautó ütközött össze. A Lajosmizse térségében történt balesetben az elsődleges információk szerint öt személy megsérült.

Hálaadó szentmisét tartottak a kalocsai főszékesegyházban

Hálaadó szentmisét tartottak a kalocsai főszékesegyházban

Asztrik érsek emléknapja és a kalocsai főszékesegyház megújulása alkalmából hálaadó szentmisét tartottak vasárnap Kalocsán, a misét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mutatták be számos közéleti szereplő jelenlétében. (MTI Fotó: Bruzák Noémi)

Harmadszor lett a Mátyás Pálinkaház Irsai Olivér pálinkája a megye szőlőpálinkája

Harmadszor lett a Mátyás Pálinkaház Irsai Olivér pálinkája a megye szőlőpálinkája

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, idén harmadik alkalommal, november 11-én, a Kecelen megrendezésre került Kárpát-medencei Pálinka- és Párlatverseny keretében választotta ki Bács-Kiskun megye legjobb szőlőpálinkáját és Bács-Kiskun megye Legeredményesebb Pálinkafőzdéjét. Az idei megmérettetésen a kiskőrösi Mátyás Pálinkaház nyerte el a kitüntető címek mindegyikét. A legeredményesebb pálinkafőzde cím mellett a 2017-es évben a legjobb szőlőpálinka címet is elnyerte az Irsai Olivér szőlőpálinkájával.

Békés megyében gyilkolt egy tiszakécskei nő? (VIDEÓ)

Békés megyében gyilkolt egy tiszakécskei nő? (VIDEÓ)

Házának udvarán holtan találtak egy nőt 2017. november 10-én, délután Sarkadkeresztúron. A rendőrök a helyszínen elfogták a gyanúsítottat: a tiszakécskei nő kihallgatása megkezdődött.

Együttműködés a helyben foglalkoztatásért Bács-Kiskun megyében

Együttműködés a helyben foglalkoztatásért Bács-Kiskun megyében

TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 pályázati azonosítószámmal, 2016. július 1-jével megkezdődött a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért - Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés" című projektjének megvalósítása. A program keretében elérhető 2,5 milliárd forintos forrás segítségével 5 éves ciklusban képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, melyek a megye munkaerő-piacának bővítését és a foglalkoztatási szint növelését célozzák.

Lángok csaptak fel egy kórházi kórteremben

Lángok csaptak fel egy kórházi kórteremben

Egy tűzeset észlelését követően fontos a gyors helyzetfelismerés és a felelősségteljes döntések meghozatala. Kiemelt szerepe van a feladatoknak olyan közintézmények esetében, ahol nagy létszámban vannak jelen ágyhoz kötött, önálló helyváltoztatásra képtelen emberek, akiknek mentését a dolgozóknak kell megkezdeni. Ilyen kiemelt létesítménybe szervezett komplex katasztrófavédelmi együttműködési, törzsvezetési, valamint kiürítési gyakorlatot a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kalocsán.

Segítség a fiataloknak a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz

Segítség a fiataloknak a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz

Az Ifjúsági Garancia Rendszer 2015. évben történő bevezetésével hazánk vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak meghatározott időtartamon belül konkrét segítséget nyújt a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz. A fiatalok számára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai szolgálnak belépési pontként az Ifjúsági Garancia Rendszerbe.

Filmmustra Lakiteleken - A fődíjat „Szabó Attila Méregzöld” című alkotása nyerte el

Filmmustra Lakiteleken - A fődíjat „Szabó Attila Méregzöld” című alkotása nyerte el

A filmszemlét idén tizenhetedik alkalommal hirdették meg a Lakiteleki Népfőiskolán a Dunaversitas Egyesület mellett az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.-vel közösen. Az Eiben István operatőr emlékére megrendezett szemle keretein belül művelődés, korkép, krónika, portré és fikciós műsor kategóriában lehetett nevezni.

Egyre több a köztartozásmentes adózó

Egyre több a köztartozásmentes adózó

Az elmúlt két évben folyamatosan, mintegy 25 százalékkal nőtt a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) szereplő magánszemélyek és vállalkozások száma. Jelenleg 95 ezer vállalkozás, 32 ezer egyéni vállalkozó és 31 ezer magánszemély szerepel az ingyenes „pozitív" listán. Felvételét bárki kérheti, ha rendben vannak adóügyei.

Bors: Stadler József agyvérzést kapott

Bors: Stadler József agyvérzést kapott

Agyvérzést kapott szerda este saját könyvének dedikálása közben Stadler József - értesült a Bors.

További cikkek
Jelenleg itt  > 
Címlap  >  Bács-Kiskun  >  „Egy marék világ…” - Bahget Iskander fotóművész szociofotó kiállítása Pirtón